Am dan y diploma

Mae'r adran yma yn rhoi gwybodaeth fanwl ynglŷn âír Diploma dysgu o bell mewn Aromatherapi. Cliciwch ar y teitlau am fwy o fanylion, neu defnyddiwch y ddewislen i'r chwith i gyfarwyddo.

Ynglŷn â'r cwrs

Gwybodeth am y cwrs diploma cyfatebol un-blwyddyn aromatherapi holistig. Rhif y cwrs cyfreistredig I.F.A. : 07/04/0195 Maer cwrs yma yn anelu at roi hyfforddiant eang a meddylgar i amrywiaeth eang o fyfyrwyr, gan ddefnyddio cwrs sydd yn ysbrydoledig ac wedi ei adeiladu yn ofalus i astudio gartref, gyda gweithdai hyfforddi atodol ymarferol ac adfywiog. Yr ydym nid yn unig yn dysgu am ddefnyddiau corfforol yr olew hanfodol, ond hefyd yr agweddau ysgafn, holistig ar agweddu moesol o aromatheripi. Yr ydym yn anelu i fod yn 'holistig' yn yr ystyr ehangach - yn dyrchafu ymwybyddiaeth o oblygiadau ein gweithgareddau a gwerth y deunyddiau. Mewn byd a diwylliant sydd wedi ei or-gamfanteisio,[...] Darllenwch fwy am Ynglŷn â'r cwrs

Y addysgu a'r Tiwtor

Y DYSGU. Bydd y dysgu yn ganolog i'r myfyriwr, yn annog pob myfyriwr i ddatblygu ei arddull arbennig gan ddefnyddio ei brofiadau bywyd a'i dalentau unigryw. Yr ydym hefyd yn cefnogi datblygiad personol i redeg llaw yn law gyda datblygiad proffesiynol. PWY YW EICH TIWTOR? LINDSAY WOODMAN BA hons. LLSA, MIFA, REIKI MASTER (MEISTR REIKI). Pennaeth a sylfaenydd Ysgol Aromatherapi Cymru. Mae Lindsay yn aromatherapydd achrededig gan yr I.F.A. ac yn athrawes gymwysedig. Wedi e'i hyfforddi yn Ysgol Aromatherapi Llundan, mae Lindsay wedi ennill diploma Aromatheripi Holistig gyda anrheddau ym 1996. Mae hi hefyd yn aelod o'r I.F.A. Yn ymarfer Aromatherapi Holistig ers 1996 yng Ngwynedd Go[...] Darllenwch fwy am Y addysgu a'r Tiwtor

Y Myfyrwyr

Maer diploma yma ar gael i ddynion ac i ferched o'i dauddegau hyd at eu chwedegau, hyd yn oed y rheiny sydd heb gymhwysterau addusgol ffurfiol, ond mae rhaid pwysleisio fod safon uchel o saesneg ysgrifenedig uchel yn angenrheidiol i ddeallt deunyddiau y cwrs, yn ogystal a cwblhau aseiniadau ysgrifenedig. Bydd profiad bywyd yn fanteisiol iawn i ymarferwyr y dyfodol, sydd yn golygu ein bod yn cynghori i ymgeiswyr beidio rhoi cais am y cwrs yn syth o'r ysgol. Dylsai ymgeiswyr hefyd fod yn weddol ffit er mwyn cwblhau y tylino, a bod yn fodlon derbyn tyliniad, sydd yn rhan hanfodol a pleserus o'r hyfforddiant aromatheripi. Os yr ydych yn mwynhau llawn-fwyn, bywyd moesegol, yn cymeryd ymarfer [...] Darllenwch fwy am Y Myfyrwyr

Beth yw'r IFA?

Wedi ei sefydlu ym 1985 gan aromatherapydd i aromathrapyddion, yr I.F.A. yw y gyfundrefn hir sefydledig i aromatherapydd yn y byd. Wedi ei sefydlu yn wreiddiol ym 1985 i weithredu fel cynrychiolydd annibynnol i'r broffesiwn aromatherapi mae ganddo Safonau a Foeseg o Cod Arferion mewn lle. Mae gweithleoedd hyfforddi annibynnol achrededig, sy'n adlynu i safonau uchel yr I.F.A. fel yr Ysgol Aromatheripi Cymru, yn rhedeg y cyrsiau. Ers cael ei ffurfio, maer ffederasiwn wedi bod ar flaen y datblygiadau o fewn y proffesiwn aromatherapi, ac wedi arloesi y defnydd o aromatherapi mewn ysbytai, hosbisau, unedau gofal arbennig ac ymarferion cyffredinol. Maer I.F.A. yn lledu gwybodaeth, ymarfer ac [...] Darllenwch fwy am Beth yw'r IFA?

Cynlluniau talu

2013 - 2014 FFI: £3,400 SYDD YN CYNNWYS: Pob modiwl - aromatheripi, tylino, anatomeg a ffisioleg a astudiaethau busnes; Hyfforddiant personol gyda gwersi wythnosol, aseiniadau, marcio o'r gwaith ysgrifenedig, asesiad adborthi; Pedwar llawlyfr y cwrs; Llyfryn Anatomeg a Ffisioleg; Saith pen-wythnos datblygu a hyfforddiant ymarferol yn yr Eryri pryferth, yng' 'Ngogledd Cymru; Y defnydd o olew cludo a olew hanfodol yn ystod y sesiynau ymarferol; Ffioedd arholiadau mewnol; Adborth a chymorth gyda'r gwaith ymarferol i gyd. DISGOWNTIAU A DYRCHAFIADAU ARBENNIG. I'r rhai hynny sydd yn talu y ffi llawn pan yn cofrestru, yr ydym yn cynnig disgownt o £100. I'r rhai [...] Darllenwch fwy am Cynlluniau talu

Blas o'r modiwl tylino

Cyswllt tylino corff-meddwl Mae gan dylino effaith dwys ar ein iechyd. Mae'n gwella'r cylchrhediad, llacio'r cyhyrau, ymestyniadu yn goddefol, cymorthwo'r treuliad, cynnyddu bywiogrwydd, lleihau pryder a thrwy adfywio'r system lymffatig, mae yn cynnyddu'r gwarediad o cynhyrchion gwastraff. Yn ystod tylino, cei'r cynnydd mewn dwyster ac amledd tonnau ymenydd alffa, sydd yn cysylltiedig a ymlacio. Yn ystod yr ymlacio hun, mae rhywun mewn cyflwr pleserus iawn o arnofio rhwng bod yn effroa chwsg, tebyg iawn i fyfyrdod. Mae hyd yn oed yn helpu lleihau gwasgedd gwaed y person sydd yn tylino i fynd i lawr, fel rhoi mwythau i gath! Mae tylino fel myfyrdod actif - yn gostegu ac yn amsugno. Mae'r rhy[...] Darllenwch fwy am Blas o'r modiwl tylino

Y Traddodiad Iachau Cymreig

Mae Cymru yn enwog am ei chwareuwyr rygbi, cantorion, beirdd ac wrth gwrs ei iacheuwyr. Mae yna draddodiad hir o gelf iachad yng 'Ngymru gan ddefnyddio planhigion lleol a traddodiadol ac yn cynnwys iacheuwyr dynol yn o gystal a rhai chwedlonol. Yr oedd y derwyddion yn barchedig am eu offeiriaid iachad, a oedd yn defnyddio eu swynion a ffisigau i gadw'r boblogaeth yn iach. Yn yr amseroedd yma, yr oedd offeiriaid yn cael eu hystyried yn rhan o brif fynhonell ddoethineb yn y wlad, yn cyfuno ei gwaith o addysgu ysbrydol a iachad y corff. Yr oedd 'meddigyniaeth' wedi ei gynnwys yn "Y naw gelf wledig ymwybodol ac ymarferol yng 'Nghymru" mor bell yn ol a 1,000 C.C. Y dealltwriaeth o'r priodwed[...] Darllenwch fwy am Y Traddodiad Iachau Cymreig

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais: Mae rhaid llenwi y ffurflen cais; Ysgrifennwch dudalen A4, yn eich llawysgrifen eich hyn, yn dwud pam yr ydych eisiau astudio aromatheripi, dywedwch am dan eich hunnain, a beth yr ydych yn gobeithio ennill o'r cwrs; Glynnwch lun maint llun-pasbort o'ch hyn, gyda'ch enw yn glir ar y cefn; Amgeuwch ffi cofreustru o £10 ddi-oldaladwy. Detholion. Mae yn bosib y caiff yr ysgol fwy o geisiadau na sydd yn bosib eu derbyn. Yn yr achos yma, yr ymgeiswyr sydd i'w weld fwy debygol o cwblhau y cwrs yn llwyddianus fydd yn cael eu dewis. Bydd y ffioedd yn daladwy ar dderbyniad.[...] Darllenwch fwy am Sut i wneud cais