Am dan y diploma

Blas o’r modiwl tylino

Cyswllt tylino corff-meddwl

massage table with masseur and patientMae gan dylino effaith dwys ar ein iechyd. Mae’n gwella’r cylchrhediad, llacio’r cyhyrau, ymestyniadu yn goddefol, cymorthwo’r treuliad, cynnyddu bywiogrwydd, lleihau pryder a thrwy adfywio’r system lymffatig, mae yn cynnyddu’r gwarediad o cynhyrchion gwastraff. Yn ystod tylino, cei’r cynnydd mewn dwyster ac amledd tonnau ymenydd alffa, sydd yn cysylltiedig a ymlacio. Yn ystod yr ymlacio hun, mae rhywun mewn cyflwr pleserus iawn o arnofio rhwng bod yn effroa chwsg, tebyg iawn i fyfyrdod. Mae hyd yn oed yn helpu lleihau gwasgedd gwaed y person sydd yn tylino i fynd i lawr, fel rhoi mwythau i gath! Mae tylino fel myfyrdod actif – yn gostegu ac yn amsugno. Mae’r rhythm distaw yn ymlacio y person sydd yn tylino – mae hi’n bur amhosib bod mewn tymer ddrwg tra’n rhoi neu yn derbyn tylin lleddfol hypnotig.

Pan fyddwn yn cael ein cyflwyno i rywun efo anafiad, cur pen neu boen cyhyr syml, ceir pob tro stad feddyliol neu emosiynol yn isleisio a’r ymweliad. Mae pobl sydd yn cyflwyno ei hunnan gyda poen cyhyrog syml, yn gyffredinol efo problemau emosiynol dyfnach nad ydynt yn fodlon cyfaddef, ac nid ydynt yn gallu gweld y cysylltiad. Rhan o’n gwaith ni yw helpu ein cleientiaid i ddeall y cyswllt corff-meddwl yma, onifai bod nhw’n deallt y gysyniad yn barod, fel eu bod yn cael iachad eu hunain drwy weithredau positif yn ei bywydau dyddiol.

Pan fod cleiantiaid yn cyrraedd efo, beth sydd i’w weld yn gyflyrau llai syml o problemau emosiynol neu feddyliol, mae nhw wedi gadael eu hunain wybod fod ffynhonnell eu ‘af-iechyd’ yn y meddwl, fellu y maen’t yn agosach i’w iachad. Mae llawer o bobol nawr yn anfodlon cymheryd gwrthiselyddion a tabledi cysgu, ac yn chwilio am ddull mwy holistig i rheoli eu bywydau. Mae emosiynau di-ddatgan yn aml iawn yn cael eu dal mewn cyhyrau tyn fel cronfa o densiwn heb iddynt sylweddoli.

Gadewch i ni edrych ar y cysyniad ymhellach. Gall person ei weld i gael dau agwedd gwahanol ond cydgysylltiol.

  • Y meddwl neu y person sydd yn meddwl
  • Y corf neu y person corfforol

Gyda rhan fwyaf o bobl rhan y person sydd yn meddwl yw y ‘boss’, hwn sydd yn dweud wrth y corf beth i wneud. Os mae’r fraich yn cael gorchymun i godi, y mae yn codi. Er engrhaift, os bydd y person sydd yn meddwl eisiau methu cinio, mae yn cael ei fethu, neu os bydd y person sydd yn meddwl eisiau bwyta bwyd drwg, aros i fynnu yn hwyr, parhau i weithio pan fod y corff wedi blino neu aros mewn perthynas llawn straen. Yn rhy aml mae anghenion y person corfforol yn cael ei anwybyddu gan y meddwl, a gan amlaf yn cael ei drin fel gwas neu gaethwas nes bod rhan o’r corf yn methu ymdopi gyda’r gorchymion ac mae yn tori ilawr neu yn camweithio. O dan y straen mae’r ‘gorchymion’ yma yn creu, naill ai yn feddyliol neu yn chorfforol, gall cyhyrau y corf fynd yn dynn ac yn boenus ac yn haws i’w difrod ‘na cyhyrau llac, mwy medal a ddi-straen. Mae hyd yn oed car angen MOT, felly pam yr ydym yn meddwl y gall ein cyrff prydferth, hael ac angrheadadwy fynd heb ofal? Mae’r Bwdhaidd yn galw ein cyrff yn ‘ein teml’, ac yn wir yma mae ein ysbryd yn preswylio, ein cartref yn y fodolaeth yma, a mi ganddo deallusrwydd ei hyn, ‘sa ni ‘mond yn gwrando iddo.

Yn syml, mae tylino person yn gallu rhuddhau tensiwn meddyliol ac emosiynol, heb hyd yn oed siarad am y broblem o flaen llaw maer corff yn deallt y broses o rhuddhau. Hyn yw rhinwedd y corff, sydd yn gadael hyn sydd yn gudd o ym meinwe y corff gael ei feddalu, ei gofalu am a’i ddadlenu, trwy y pleser o iachad. Mewn tylino aromatheripi, mae olew hanfodol yn cael ei ychwanegu i’r cyfuniad yma o fudd meddyliol a corfforol i wella gwaith ar y corff, y seice ar ysbryd, yn newid agwedd y cleiant oddi wrth cyn brofiadau, stad emosiynol presennol a bwriad yn y dyfodol i gynnyddu nerth y canlyniadau.

Mae yn ddefnyddiol perthnasu rhannau addas y corff efo’i pwrpas meddyliol… fel y byddwch yn fwy profiadol yng ‘ngwaith y corff, mi fydd ateb i’r amlygiad corfforol o salwch mewn rhan sicr or corf yn cael ei wneud yn amlwg i chi fel i byddwch yn gweithio.

Wynthnos diwethaf, mi ‘nes i waith ar ddynes mewn oed. Yr oedd ganddi boen yn ei ysgwydd dde. Cychwynais weithio ar yr ysgwydd chwith, iach gyntaf, fel bod yr ysgwydd boenus yn dod i arfer a’r syniad a sylweddoli do’ ‘ni ddim yn mynd i’w brifo. Yn ystod y dyliniad, mi weithiais o amgylch yr asgwrn coler (Pont yr ysgwydd) a’r balfais (Padell yr ysgwydd) yn ysgafn iawn, gan ei bod hi i weld yn bigog. Y mwya o ni’n gweithio ar ei chorff, y mwy yr oedd gan ei chorff hi ffydd yna i, ac yr oedd yn caniatau i mi fynd yn ddyfnach, nes i mi sylwi ei bod hi prin yn anadlu, ac roedd ei chawell asennau yn cymeryd cyn lleiad o le ag oedd yn bosib. Mi gymais riddfan mawr, yn anadlu i hi mae’n debyg, a ddywedais “Peidiwch anghofio anadlu”, mi ‘nath hi. Ar y pwynt yma ymlacioedd y cyhyrau o amgylch ei hysgwyddau, mi symydodd a chafodd y tensiwn ei rhuddhau. Mi siaradodd wedyn a dweud bod hi’n synid da cael triniaeth, gan son am ei brawd, a farwodd fis yng ‘nghynt drwy heintiad ar y frest. Cafodd ei brest hi heintiad ddiwrnod ar ol y cynhebrwng. Mi siaradais efo’i am tipyn am ei sefyllfa ac am pa mor luddedig yr oedd hi, yn awgrymmu y dylsai gymeryd wythnos oddi wrth gwaith am ‘seibiant’ i adael amser iddi ei hun alaru a gwella. Mi wenodd’, ei ysgwyddau a’i brest wedi gwella tipyn yn gorfforol ac yn emosiynol, roedd hi ar ei fordd i fod yn iach.

Cyrsiau Eraill